Danmark
25 more languages
42 country-specific versions
25 more languages
back

Compliance

Compliance er et emne, som får stadig større betydning i store virksomheders forretningsaktiviteter. EUTOP har altid taget dette spørgsmål meget alvorligt og samarbejder med førende eksterne rådgivere på området. For EUTOP's kunder betyder dette, at de er garanteret maksimal sikkerhed og pålidelighed.

Legal Compliance
EUTOP samarbejder tæt med to internationalt anerkendte advokatkontorer, som har stor erfaring med Legal Compliance – ikke kun i Tyskland, men i hele verden, navnlig også i USA. Sideløbende med den løbende information om den aktuelle udvikling på dette område arbejder EUTOP sammen med sine rådgivere hele tiden med at videreudvikle complianceområdet. I denne forbindelse bliver der naturligvis taget højde for de gældende lovkrav og standarder, herunder relevante internationale regelsæt som f.eks. USA's Foreign Corrupt Practices Act. Denne viden formidler EUTOP til sine medarbejdere gennem regelmæssige kurser. Desuden har vores medarbejdere altid tilknyttet to partnere fra de tilknyttede advokatkontorer, som kan hjælpe med alle compliancerelaterede spørgsmål.

Financial Compliance
EUTOP's årsrapporter er på grund af virksomhedens størrelse og retsform ikke underlagt revisionspligt. Alligevel har EUTOP siden 2001 frivilligt ladet virksomhedens og de tilknyttede selskabers årsrapporter revidere af anerkendte revisionsfirmaer. Det betyder, at der foreligger anmærkningsfrie, reviderede årsrapporter for alle år siden 2001. Revisionen omfatter de økonomiske aktiviteter, finansbogholderiet og kapitalstrømmen – ikke kun stikprøvevis, men i fuldt omfang. I forbindelse med revisionen vurderes bl.a. også det interne kontrolsystems effektivitet samt dokumentation for oplysningerne i bogføring og årsregnskab.

Tax Compliance
Alle skatterelevante processer i EUTOP's bogholderi og controlling er omfattet af et Tax Compliance Management System. Ved udformningen af Tax Compliance Mangement Systemet har EUTOP lagt sig tæt op ad revisionsstandarden fra IDW (de tyske revisorers brancheorganisation). Ved hjælp af klart definerede arbejdsprocesser og strukturer sikres det, at forretningsaktiviteter registreres korrekt, og at lovens bestemmelser og frister overholdes. Foruden gennem interne kontroller, som dokumenteres, overvåges overholdelsen af Tax Compliance og behovet for justeringer løbende af en ekstern revisor og revideres en gang om året af en anerkendt revisor i forbindelse med revisionen af årsrapporterne.

Databeskyttelse
EUTOP benytter en uafhængig, ekstern databeskyttelsesansvarlig. Den databeskyttelsesansvarlige gennemfører ikke kun de lovpligtige kontroller i virksomheden, men sørger også for regelmæssig videreuddannelse af medarbejderne i databeskyttelsesspørgsmål. Desuden udarbejder han et regelmæssigt nyhedsbrev om databeskyttelse, som udsendes til alle medarbejdere, så de altid er orienteret om den aktuelle udvikling.

Certificering i henhold til ISO 9001
De administrative opgaver inden for finans, regnskab, personale, jura og it bliver udført for EUTOP International GmbH af det helejede søsterselskab First Management & IT Services GmbH, hvis ydelser har været ISO 9001-certificeret siden 2010.

EU's åbenhedsregister
EUTOP er registreret i EU's åbenhedsregister, som er oprettet på grundlag af "Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker" (EU-Tidende L277/11). EUTOP Europe GmbH har registreringsnummer 171298025234-65.